do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

PROJEKT "PENDOLINO DO ZATRUDNIENIA" -REALIZACJA W PUP W ŁOMŻY 

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży rozpoczął realizację projektu „Pendolino do zatrudnienia” realizowanego w partnerstwie z PUP w Kolnie i PUP w Zambrowie  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku  życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim, powiecie kolneńskim, powiecie zambrowskim i mieście Łomża a zarejestrowanych w urzędzie pracy (należących do I lub II profilu pomocy), a tym samym podjęcie zatrudnienia przez 54 osoby zarejestrowane w PUP w Łomży do końca czerwca 2017r.

 Uczestnikami projektu w PUP w Łomży będą osoby bezrobotne od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w PUP w Łomży zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby długotrwale bezrobotne *,

- osoby o niskich kwalifikacjach *.

 

Z ogólnej liczby uczestników/uczestniczek projektu z terenu działania PUP w Łomży:

- co najmniej w 50 %  stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach – 73 osoby (40 K i 33 M)

- co najmniej w 50 %  stanowić będą osoby o długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy  – 73 osoby (51 K i 22 M)

- co najmniej 3 osoby niepełnosprawne będą uczestnikami/uczestniczkami projektu (1 K i 2 M)

- co najmniej 10 osób powyżej 50 roku życia będzie uczestnikami/uczestniczkami projektu (6 K i 4 M)

- 106 kobiet będzie uczestniczkami projektu.

 

Ponadto z ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu:

- co najwyżej 15 % wszystkich uczestników będzie zamieszkiwać na terenie miasta Łomża (44 osób; 33 K i 11 M)

- co najmniej 15 % wszystkich uczestników będzie zamieszkiwać powiat łomżyński (101 osób; 73 K i 28 M)

Wsparcie otrzyma 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  w Łomży i mogą one skorzystać z następujących instrumentów i usług rynku pracy:

  •         Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 145 os. (106 K i 39 M);
  •         Staże - 109 os. (81 K i 28 M)
  •         Prace interwencyjne -  37 os. (26 K i 11 M)

 

Rekrutacje do projektu:

I rekrutacja: luty (staż dla 53 os.), marzec (PI dla 21 os.)

II rekrutacja: wrzesień; (staż dla 56 os.), październik (PI dla 16 os.)

 

Planowana realizacja form:

Staż:

01.03.2016 – 31.08.2016 r. dla 53 osób;

01.10.2016 r. - 31.03.2017 r., dla 56 osób; 

Prace interwencyjne:

01.04.2016 r. – 30.09.2016 r. dla 21 osób;

01.11.2016 r. - 30.04.2017 r. dla 16 osób;

 

Projekt zakłada efektywność*:

- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43 %

- dla osób niepełnosprawnych –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - na poziomie co najmniej 17 %

- dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – na poziomie co najmniej 35 %

- dla osób po 50 roku życia – na poziomie co najmniej 35 %

- dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 36 %.

* (Umowa o pracę na cały etat zawarta na okres co najmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem, umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.)

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r. 

 

Wartość projektu: 2 527 000 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 2 147 950 zł

  •         PUP w Łomży: 1 214 500 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 1 032 325 zł,
  •         PUP w Kolnie: 682 500 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS:  580 125 zł,
  •         PUP w Zambrowie: 630 000 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 535 500 zł,

 

* Osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoby pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

* Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.