do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, tel. 862158010, fax: 862163492, mail: bilo@praca.gov.pl, www.pup.lomza.pl.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni Agnieszka Karasiewicz, dane do kontaktu: tel. 862158010, mail: agnieszka.karasiewicz@pup.lomza.pl.

Współadministratorem danych osobowych uczestników projektów współfinansowanych z EFS jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Podstawę prawną przetwarzania zautomatyzowanego i niezautomatyzowanego stanowi:

1) artykuł 6 ust. 1 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz:

2) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.) – „ustawa o promocji zatrudnienia”, wraz z przepisami wykonawczymi, w tym między innymi:

3) rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299),

4) rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 631),

5) rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 117),

6) rozporządzenie MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz. 2345),

7) rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667),

8) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.),

9) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 362),

10) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 ze zm.),

11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

12) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.),

13) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.),

14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

15) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),

16) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200),

17) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.),

18) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.),

19) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570)

20) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

21) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

22) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.),

23) rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r., ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 13030/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Cele przetwarzania danych osobowych wynikają z realizacji przepisów prawa:

  1. promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa -wskazane są w art. 1 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, który stanowi, że zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:

1)                 pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2)                 rozwoju zasobów ludzkich,

3)                 osiągnięcia wysokiej jakości pracy,

4)                 wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej,

5)                 zwiększania mobilności na rynku pracy.

  1. obsługa finansowa (wypłaty, przelew składek ZUS),
  2. statystyka,
  3. archiwizacja,
  4. windykacja świadczeń nienależnych.

 

Przetwarzanie wizerunku z użyciem monitoringu wizyjnego jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i ma na celu wyłącznie bezpieczeństwo osób i mienia.

Dane innych osób fizycznych (w tym pracodawców i organizatorów aktywnych form aktywizacji będących osobami fizycznymi, pracowników szkolących się i dokształcających w ramach KFS, poręczycieli, cudzoziemców) przetwarzane są na podstawie wymogów prawa w celach wskazanych powyżej, wynikających z pozyskiwania ofert pracy i realizacji zawieranych umów oraz realizowania przepisów prawnych w tym zakresie.

 

Odbiorcami danych osobowych są organy, instytucje i podmioty uprawnione do tego z mocy prawa lub których działanie jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Dane osobowe powierzane są także podmiotom obsługującym systemy i programy informatyczne PUP w Łomży, zobowiązanym do powyższego na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych i dającym rękojmię prawidłowego ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą, za wyjątkiem:

  1. danych członków rodziny osoby zarejestrowanej w PUP w Łomży, niezbędnych w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

2. danych pracowników pracodawcy składającego wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców- zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 117),

       3. poręczycieli umów (dane pozyskiwane od wnioskodawcy) – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380),

         4. cudzoziemców (dane pozyskiwane od potencjalnego pracodawcy) – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz. 2345).

 

Wskazane powyżej osoby mają prawo do informacji o źródle pochodzenia danych osobowych, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże w przypadku kontroli projektów współfinansowanych z EFS dane osobowe uczestników projektu mogą zostać przekazane przy zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego celem potwierdzenia postępu rzeczowego i kwalifikowalności wydatków.

Kryteria okresu przechowywania danych osobowych ustalane są w zależności od spełnienia się celu, w którym zostały zebrane i okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Maksymalny okres przechowywania określa ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z RODO.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem rozporządzenia MPiPS z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299), będącego aktem wykonawczym do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.) z przepisami wykonawczymi. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i objęcia wsparciem gwarantowanym przez ustawę o promocji zatrudnienia.

 

Osoby bezrobotne pozostające w rejestrze PUP w Łomży na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.) i zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 631) podlegają profilowaniu w celu ustalenia ich sytuacji i szans na rynku pracy, co jest niezbędne do jak najlepszego dostosowania odpowiednich usług i instrumentów, pozwalających na skuteczny powrót na rynek pracy.