do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Zgłoszenie krajowej oferty pracy - informacja

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r., Nr. 279, poz. 1641) zgłoszenie krajowej oferty pracy powinno obejmować następujące dane dotyczące:


1) pracodawcy krajowego:
- nazwa, adres, nr. telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika wskazanego przez pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informację czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej, strony internetowej jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji.


2) zgłaszanego miejsca pracy:
- nazwa zawodu, kod zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra, nazwa stanowiska, liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, wymiar czasu pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia, w przypadku pracy na postawie umowy o pracę, oznaczenie czy oferta pracy jest pracą tymczasową.

 

 

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy:

-poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcychz określeniem poziomu ich znajomość, szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG.

 

 

4) postępowania z ofertą pracy, w tym okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktówz osobą wskazaną przez pracodawcę, stwierdzenia że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwości upowszechnianiainformacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwań dotyczących dodatkowego:

a) upowszechnia ofert pracy w wybranych państwach EOG,

b)przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich w siedzibach.

 

Pracodawca krajowy, zgłaszając kolejną krajową ofertę pracy w tym samym powiatowym urzędzie pracy, może ograniczyć dane wymagane dotyczące pracodawcy krajowego do podania nazwy i numeru identyfikacji podatkowej oraz danych w tym zakresie, które wymagają aktualizacji, jeżeli zachodzi taka konieczność.

 

Zgodnie z art. 36 pkt. 5a ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

 

Zgodnie z art. 36 pkt. 5e ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r.,  poz.1065) „Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

- zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientacje seksualną;

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

- w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.”

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie PUP w przypadku, gdy oferta jest już nieaktualna.

 

Powiatowy Urząd Pracy organizuje również dla pracodawców giełdy pracy. Giełdy pracy (najczęściej na terenie PUP) organizuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w tym samym zawodzie.

Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

Pracodawca po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z kandydatami do pracy informuje PUP o zatrudnieniu określonych osób.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1065 z pózn. zm)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. (
Dz. U.  2011 r., Nr. 279, poz. 1641)