do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Wiadomość archiwalna

Archiwum: "DOJRZAŁOŚĆ W CENIE" - PROJEKT PARTNERSKI, I NABÓR WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻY

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Ogłasza pierwszy nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia
w ramach projektu konkursowego

„Dojrzałość w cenie”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPO WP)

Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy) *

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne)

- kobiety *

* Ze względu na konieczność wyrobienia wskaźników projektu w pierwszej kolejności rekrutowane do projektu będą osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie od 01.09.2017 r. do wyczerpania limitu

Wnioski w formie pisemnej należy składać do pokoju nr 210  II piętro w godzinach 8.00 – 14.00, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 210 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wnioski wypełnione nieczytelnie, podpisane przez nieupoważnioną osobę, nie zawierające pełnej informacji, bądź nie  zawierające kompletu załączników - nie będą rozpatrywane.

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizatorzy będą informowani do 30 dnia od dnia złożenia wniosku.

Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż we wrześniu 2017 r. to  44 osoby.
Przewidziano 6 miesięczny staż w terminie od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r.

Wymagana efektywność zatrudnieniowa w projekcie

Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  • stosunek pracy (umowa o pracę zawarta na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy u tego samego pracodawcy z minimalnym wynagrodzeniem)
  • stosunek cywilnoprawny (umowa cywilnoprawna powinna być zawarta na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy powinna być równa albo wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
    W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia)
  • samozatrudnienie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 215-80-47 lub (86) 215-80-48

Kolejny nabór wniosków na zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu konkursowego „Dojrzałość w cenie” planowany jest w kwietniu 2018 r.

Informacje o projekcie "DOJRZAŁOŚĆ W CENIE"

Wymagane dokumenty: