do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Program regionalny (2017)

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim w roku 2017Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż od dnia 01.04.2017 r. rozpoczyna realizację programu regionalnego, finansowanego z rezerwy FP, będącej w dyspozycji MRPiPS.

Celem programu regionalnego jest aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących teren działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Na realizację programu regionalnego województwo podlaskie dysponuje kwotą 2 535 600,00 zł, z czego 558 500,00 zł przeznaczonych jest na realizację programu regionalnego w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.

Wsparciem w ramach programu regionalnego objętych zostanie 48 osób, przy czym przewidziano następujące formy aktywizacji:
1.refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy – 5 osób ( po 20 000 zł),
2.jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób ( po 20 000 zł),
3.roboty publiczne – 17 osób (15 osób na 6 m-cy i 2 osoby na 5 m-cy),
4.staże – 16 osób (na 6 m-cy),
5.szkolenia – 5 osób.

Okres realizacji programu: od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

Przewidywane efekty: nie mniej, niż 81,25 % uczestników, czyli 39 osób w trakcie lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podejmie pracę i będzie ją wykonywało co najmniej 30 dni.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej*.

Celem uczestnictwa w programie prosimy o kontakt z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi lub osobami zajmującymi się realizacją poszczególnych form aktywizacji.

Program opracowany został w oparciu o założenia „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2017 roku” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).

* Zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.) – bezrobotny długotrwale, to osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.