do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

"Dziś bierni - jutro aktywni" (III) 2017 r.Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2017 roku realizował projekt „Dziś bierni - jutro aktywni (III)" w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem głównym projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.

Uczestnikami projektu były osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne, *
- osoby o niskich kwalifikacjach. *


* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
* Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby w wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 W projekcie założono objęjęcie wsparciem 141 osób bezrobotnych (78 K i 63 M), w tym:
- co najmniej 25 % stanowić miały osoby w wieku 50 lat i więcej - 36 osób (18 K i 18 M)
- co najmniej 6 % stanowić mialy osoby z niepełnosprawnościami - 9 osób (5 K i 4 M)
- co najmniej 50 % stanowić miały osoby długotrwale bezrobotne - 71 osób (36 K i 35 M)
- osoby o niskich kwalifikacjach - 43 osoby (21 K i 22 M)
- kobiety - 78

W 2017 roku wsparcie otrzymało 141 osób bezrobotnych zarejestrowananych w PUP w Łomży i mogą one skorzystać z następujących instrumentów i usług rynku pracy:
•    Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania - wszyscy uczetnicy projektu;
•    Staże - 72 os.
•    Prace interwencyjne -  25 os.
•    Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 23 os.
•    Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 21 os.

Projekt zakładał efektywność*:
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościamij - 33 %
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – 30 %
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób w wieku 50 lat i więcej – 33 %
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach – 38 %
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku kobiet - 39 %.

* (Umowa o pracę na cały etat zawarta na okres co najmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem, umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.)

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wartość projektu (2017 r.): 1 545 254,00 zł, w tym:
- kwota w części EFS wynosi: 1 313 466,00 zł

Efektywność projektu projektu "Dziś bierni - jutro aktywni (III)" jest w trakcie badania. Ostateczna efektywność będzie znana w kwietniu 2018 r.