do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

INFORMACJA NT. OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY

 

 Podstawa prawna: § 1 pkt 22  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz.588).

- oświadczenie musi być zarejestrowane przed podjęciem pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca);

- łączny okres wykonywania pracy przez danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających wykonywanie pracy;

- złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym zamiarem może powodować odpowiedzialność karną za współudział w przestępstwie wyłudzenia wizy;

- żądanie korzyści majątkowej w zamian za wystawienie oświadczenia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł;

- cudzoziemiec wymieniony w oświadczeniu może wykonywać pracę w Polsce tylko wtedy, gdy uzyska tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy – są to:
* wiza (z wyjątkiem wizy turystycznej oraz wiz wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o cudzoziemcach),
* zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
* wiza lub dokument pobytowy wydane przez inne państwo obszaru Schengen,
*pobyt na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.
- zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (wiza „05”) lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli przebywa on już w Polsce.
- podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od niego przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce i przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy.

        Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie w Polsce jest wykroczeniem karanym grzywną nie niższą niż 3000 zł, a w niektórych przypadkach – przestępstwem. Ponadto podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie w Polsce zostaje wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez 1 rok, może także zostać pozbawiony dostępu do niektórych środków europejskich oraz obowiązany do zapłaty równowartości takich środków otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Podmiot zamierzający powierzyć pracę powinien okazać przy rejestracji oświadczenia dokument potwierdzający zgodność danych zawartych w oświadczeniu tj, :

    - podmiot prowadzący działalność gospodarczą- m.in. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

    - w przypadku działalności rolniczej-może to być m.in dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego (np.zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno- rentowym KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;

    *w przypadku oświadczeniodawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej ani rolniczej, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.

 

Rejestracja oświadczeń: 

  • osobiście w PUP w Łomży ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, pok.106, tel: 86 215-00-31

a) Oświadczenie powinno być złożone do PUP w Łomży wraz z pouczeniem;

b) Oświadczenie powinno być wypełnione kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

 UWAGA: Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. PUP w Łomży nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.

  •  elektronicznie za pomocą strony www.praca.gov.pl

Schemat elektronicznej rejestracji Oświadczeń:

1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
2. wybierz okno „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”
3. z dostępnej listy wybierz – Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
5. przejdź do edycji wniosku

Złożenie wniosku  wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 Oświadczenie powinno być złożone co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Zarejestrowane przez PUP w Łomży oświadczenia odbiera się osobiście w siedzibie Urzędu w pok. 106 , tel. 86 215-00-31

W przypadku braku możliwości osobistego złożenia i odbioru, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy:

  • pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym;
  • inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy (każdorazowo oryginał upoważnienia, kserokopie nie będą uznawane);
  • inna osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem notarialnym.

 

Wzór oświadczenia oraz druk pouczenia znajduje się na dole strony w sekcji załączniki: