do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Pomoc dla przedsiębiorców, poszkodowanych w wyniku embarga

Informujemy, że od dnia 01.02.2015r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 385), które rozszerzają krąg przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania bezzwrotnej  pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przeznaczonej na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników zagrożonych zwolnieniami a także na dofinansowanie kosztów szkolenia tych pracowników.

               Nowe rozwiązania skierowane są do przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów, w tym Federacji Rosyjskiej.

               Na mocy znowelizowanych przepisów każdy przedsiębiorca może ubiegać się o bezzwrotne środki z FGŚP na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 945,04 zł plus obliczona od tej kwoty składka na ubezpieczenie społeczne. Dofinansowanie przysługuje  pracownikowi przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

               Warunkiem koniecznym uzyskania pomocy jest spełnianie poniższych przesłanek:

- przeważający rodzaj wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (wg PKD) wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych  lub chowie i hodowli zwierząt, a także wynikających z nich usługach na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt tej działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych  lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie czasowych ograniczeń z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów;

- ograniczenia w obrocie handlowym spowodowały spadek obrotów gospodarczych łącznie  nie mniej niż o 15%;

- przedsiębiorca nie zalega na regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP lub Funduszu Pracy, z wyjątkiem  przypadku gdy zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego  w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty  lub korzysta z odroczenia płatności albo zaleganie w regulowaniu składek ubezpieczeniowych powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, przewidzianych ww. ustawą;

- wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości;

- przedsiębiorca wprowadził przestój ekonomiczny lub obniżył wymiar czasu pracy pracownikom.

               Wnioski o przyznanie świadczeń można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

Szczegółowe informacje są udzielane przez Wydział FGŚP, ul. Pogodna 63/1, pok. 101 i 103; Tel. 85/732-97-78; 85/732-99-27 oraz udostępnione na stronie internetowej www.up.podlasie.pl, zakładka FGŚP.