do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Program 45+

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż od dnia 01.05.2018 r. rozpoczyna realizację programu „45+”, finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRPiPS.
Na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej „45+” w powiecie łomżyńskim została przyznana kwota 689 300,00 zł.

Wsparciem w ramach programu „45+” zostanie objętych 58 osób bezrobotnych, zamieszkujących teren działania PUP w Łomży, które do czasu zastosowania wobec nich usług i instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 45 rok życia.

Program „45+” przewiduje następujące formy aktywizacji:
1.    refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 2 osoby (po 20 000 zł),
2.    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 6 osób (po 20 000 zł),
3.    roboty publiczne – 28 osób (na 6 m-cy),
4.    staże – 5 osób (na 6 m-cy),
5.    prace interwencyjne – 12 osoób (na 6 m-cy),
6.    prace społecznie użyteczne – 5 osób.

Przewiduje się, że 81 % uczestników, czyli 47 osób, w trakcie lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podejmie pracę i będzie ją wykonywać co najmniej 30 dni.

Celem uczestnictwa w programie prosimy o kontakt z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi  lub osobami zajmującymi się realizacja poszczególnych form aktywizacji.
Okres realizacji programu: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r.

Program opracowany został w oparciu o założenia „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).