do góry

 • -A A A+
 • BIP
 • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży-Ogłoszenie o naborze nr. 21723

Ogłoszenie o naborze na st. Zastępcy głównego księgowego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr 21723 z dnia 05 lutego 2018 r.

OFERTY DO : 18 lutego 2018 roku

WYMIAR ETATU – jeden etat

Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:Zastępcy głównego księgowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY

 • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
 • Warunki pracy: praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, praca siedząca, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Kompletowanie oraz przygotowywanie   do zatwierdzenia i realizacji dowodów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych i wprowadzanie   ich do programu finansowo-księgowego.
 2. Przygotowywanie przelewów zobowiązań i dochodów budżetowych.
 3. Wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności włącznie z podpisywaniem sprawozdań finansowych i opracowywaniem wniosków wynikających z zakresu czynności Głównego Księgowego.
 4. Wykonywanie czynności związanych z obsługą   elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa „TREZOR” .
 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu elektronicznej bankowości.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe - finanse, rachunkowość, ekonomia,
 • staż pracy : 2 lata pracy w księgowości,
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (WINDOWS, WORD, EXCEL),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy : 2 lata pracy w księgowości budżetowej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Systematyczność, rzetelność, dokładność,
 • Dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie do: 18 lutego  2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

ul. Nowogrodzka 160

18-400 Łomża

Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - zastępca głównego księgowego”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

 

Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 w Łomży

 Leszek Wojewoda

żródło:http://piw.lomza.pl/index.php/en/153-konkurs-ogloszenie-o-naborze-nr-21723-zastepca-glownego-ksiegowego