do góry

 • -A A A+
 • BIP
 • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży- Ogłoszenie o naborze nr 21702

Ogłoszenie o naborze na st. inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr 21702  z dnia: 05 lutego 2018 r.

OFERTY DO: 18 lutego 2018 roku

WYMIAR ETATU – jeden etat

Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY

 • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, wykorzystanie w pracy urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
 • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym choroby Aujeszkyego, choroby niebieskiego języka, ASF.
 2. Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt.
 3. Planowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii, oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczących chorób zakaźnych. Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
 4. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne ,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopia prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie do: 18 lutego  2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

ul. Nowogrodzka 160

18-400 Łomża

Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - inspektor weterynaryjny”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 w Łomży

 Leszek Wojewoda

 

źródło: http://piw.lomza.pl/index.php/en/152-konkurs-ogloszenie-o-naborze-nr-21702