do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grupą docelową stanowić będzie 238 osób bezrobotnychzarejestrowanych w PUP w Łomży.

Formy wsparcia:

  • Pośrednictwo pracy z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 238 osób;
  • Staże - 140;
  • Prace interwencyjne - 41 osób
  • Jednorazowe środki na działalność gospodarczą – 26 osób
  • Bon na zasiedlenie – 31 osób

 

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

Wartość projektu: 2 068 591,00 zł

Kwota dofinansowania EFS: 1 743 408,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2018

 

Osoby bezrobotne spełniające powyższe kryteria i zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszę o zgłaszanie się do swoich doradców klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Pliki do pobrania

  1. Pobierz załącznik