do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje projekt pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". 

Projekt pozakonkursowy z zakresu adaptacyjności pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian jest realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.

Cel projektu i grupa docelowa

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424 pracowników.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Wsparcie będzie skoncentrowane w szczególności na:

• pracownikach powyżej 50 roku życia,

• pracownikach o niskich kwalifikacjach,

• pracownikach z niepełnosprawnościami,

• przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,

• przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,

•przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+. W przypadku pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, pracowników powyżej 50 roku życia oraz pracowników o niskich kwalifikacjach zostaną zastosowane preferencje w poziomie dofinansowania – maksymalna intensywność pomocy, tj. dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej, zostanie określona na poziomie 80%.

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 25 848 784,83 zł

Dofinansowanie z EFS: 21 969 989,42 zł

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji bądź nabycie nowych kompetencji przez 78% osób uczestniczących w projekcie. Zakłada się również, że 86% uczestniczących w projekcie przedsiębiorstw zrealizuje swój cel rozwojowy dzięki uczestnictwu w projekcie.

Zakres projektu

Projekt umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych, m.in. szkoleń i doradztwa wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych (wcześniej funkcjonującą pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc konsultantów w wyborze właściwej usługi rozwojowej oraz pomoc w identyfikacji istnienia potrzeb rozwojowych. Przedsiębiorstwa zainteresowane refundacją części wydatków na wybraną w BUR usługę rozwojową muszą złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dokumenty rekrutacyjne określone w ogłaszanych cyklicznie naborach. Pomoc świadczona przedsiębiorcom w ramach projektu jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis. Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana będzie umowa z promesą na refundację kosztów usługi rozwojowej. Na mocy podpisanej umowy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na usługę rozwojową. Szkolenia i doradztwo powinny być przeprowadzone zgodnie z opisem zawartym w karcie usługi rozwojowej przez podmiot zarejestrowany w BUR (tj. posiadający kartę podmiotu). Na mocy podpisanej umowy przedsiębiorca dysponujący kompletem wymaganych dokumentów, np. dokument księgowy, zaświadczenie o ukończeniu usługi, lista uczestników, może ubiegać się o refundację poniesionych wydatków. Warunkiem koniecznym do uzyskania refundacji poniesionych wydatków będzie również spełnienie obowiązku oceny usługi rozwojowej przez jej uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać

Regulamin naboru wraz z załącznikami (komplet dokumentów rekrutacyjnych) jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl/ , w zakładce PSF.

Telefony kontaktowe do doradców:

  • WUP w Białymstoku:  85/ 74 97 244 
  • WUP OT Łomża: 86/ 216 23 46
  • WUP OT Suwałki: 87/ 566 66 01