do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

"Dziś bierni - jutro aktywni (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2018 roku realizuje projekt „Dziś bierni - jutro aktywni (IV)" w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne, *
- osoby o niskich kwalifikacjach. *

* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
* Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby w wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Wskaźniki do wyrobienia w projekcie:
- co najmniej 25 % stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej - 35 osób (18 K i 17 M)
- co najmniej 2 % stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami - 3 osób (2 K i 1 M)
- co najmniej 50 % stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne - 69 osób (35 K i 34 M)
- osoby o niskich kwalifikacjach (ok. 20 %) - 28 osoby (14 K i 14 M)
- kobiety (ok. 52 %) - 78

W 2018 roku wsparcie otrzyma 137 osób bezrobotnych zarejestrowananych w PUP w Łomży i mogą one skorzystać z następujących instrumentów i usług rynku pracy:
•    Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania - wszyscy uczetnicy projektu;
•    Staże -  62 os.
•    Prace interwencyjne - 33 os.
•    Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 20 os.
•    Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 22 os.

Projekt zakłada efektywność*:
minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 (ponadgimnazjalnego) wynosi 42 %

* Efektywność projektu jest liczona od: umów o pracę na cały etat zawarta na okres co najmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem, umów cywilnoprawnych zawartych na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.201 r.

Wartość projektu (2018 r.): 1 513 682,00 zł, w tym:
- kwota w części EFS wynosi: 1 286 630,00 zł

- kwota w części wkładu karjowego wynosi: 227 052,00 zł

Osoby bezrobotne spełniające powyższe kryteria i zainteresowane uczestnictwem w projecie proszę o zgłaszanie się do swoich doradców klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.