do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Wiadomość archiwalna

Archiwum: „DOJRZAŁOŚĆ W CENIE" - PROJEKT PARTNERSKI, II NABÓR WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Ogłasza drugi nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych dla osób powyżej 30 roku życia

w ramach projektu konkursowego „Dojrzałość w cenie”

 


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPO WP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększanie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

W II rekrutacji uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży spełniający łącznie poniższe warunki:

- mężczyźni,

- długotrwale bezrobotni (pozostający bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy),

- zamieszkujące powiat łomżyński.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane do wyczerpania limitu.

Wnioski w formie pisemnej należy składać do pokoju nr 210 II piętro w godzinach
8.00 – 14.00, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 210 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wnioski wypełnione nieczytelne, podpisane przez nieupoważnioną osobę, nie zawierające pełnej informacji, bądź nie zawierające kompletu załączników - nie będą rozpatrywane.

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizatorzy będą informowani do 30 dnia od dnia złożenia wniosku.

Liczba osób przewidzianych do rekrutacji na prace interwencyjne w marcu 2018 r. to
5 osób.

Przewidziano organizację prac interwencyjnych na 6 miesięcy w terminie od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r.

Wymagana efektywność zatrudnieniowa w projekcie.

Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  • stosunek pracy (umowa o pracę zawarta na co najmniej ½ etatu, nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy u tego samego pracodawcy z minimalnym wynagrodzeniem)
  • stosunek cywilnoprawny (umowa cywilnoprawna powinna być zawarta na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy powinna być równa albo wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia)
  • samozatrudnienie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 215-80-47 lub
(86) 215-80-48

Więcej informacji o projekcie „ Dojrzałość w cenie”.

Wymagane dokumenty: