do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Projekt partnerski "Dojrzałość w cenie" - Realizacja w PUP w Łomży 2017 - 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży rozpoczął realizację projektu „Dojrzałość w cenie” realizowanego w partnerstwie z PUP w Kolnie (lider projektu) i PUP w Zambrowie  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku  życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie łomżyńskim, powiecie zambrowskim i mieście Łomża. Głównym rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia (do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie) przez 80 osób zarejestrowanych w PUP w Kolnie, Łomży i Zambrowie.

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w PUP w Kolnie, Łomży i Zambrowie zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby długotrwale bezrobotne *,

- osoby o niskich kwalifikacjach *.

* Osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

* Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 

Z ogólnej liczby uczestników/uczestniczek projektu z terenu działania PUP w Łomży (107 os.):

- co najmniej w 50 %  stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach – 54 osoby (27 K i 27 M)

- co najmniej w 50 %  stanowić będą osoby o długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy  – 54 osoby (27 K i 27 M)

- co najmniej 1 osoba niepełnosprawna będzie uczestnikiem projektu (1 M )

- co najmniej 2 osoby powyżej 50 roku życia będzie uczestnikami/uczestniczkami projektu (1 K i 1 M)

- 54 kobiety będą uczestniczkami projektu.

Ponadto z ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu (209 os.):

- co najwyżej 15 % wszystkich uczestników będzie zamieszkiwać na terenie miasta Łomża (31 osób; 16 K i 15 M)

- co najmniej 15 % wszystkich uczestników będzie zamieszkiwać powiat łomżyński (76 osób; 38 K i 38 M)

 

W PUP w Łomży wsparcie otrzyma 107 osób bezrobotnych i mogą one skorzystać z następujących instrumentów i usług rynku pracy:

  •         Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 107 os. (54 K i 53 M);
  •         Staże - 78 os. (39 K i 39 M)
  •         Prace interwencyjne -  29 os. (15 K i 14 M)

 

Planowana rekrutacja do projektu w PUP w Łomży:

I rekrutacja: wrzesień 2017 r. (staż dla 40 os.), październik 2017 r. (PI dla 15 os.)

II rekrutacja: marzec 2018 r.; (PI dla 14 os.), kwiecień 2018 r. (staż dla 38 os.)

 

Planowana realizacja form w PUP w Łomży:

Staż:

01.10.2017 r. – 31.03.2018 r. dla 40 osób;

01.05.2018 r. - 31.10.2018 r., dla 38 osób; 

Prace interwencyjne:

01.11.2017 r. – 30.04.2018 r. dla 15 osób;

01.04.2018 r. - 30.09.2018 r. dla 14 osób;

 

Projekt zakłada efektywność*:

- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – na poziomie co najmniej 39 %

- dla osób niepełnosprawnych –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - na poziomie co najmniej 33 %

- dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – na poziomie co najmniej 30 %

- dla osób po 50 roku życia – na poziomie co najmniej 33 %

- dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38 %.

* (Umowa o pracę na cały etat zawarta na okres co najmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem, umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.)

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r. 

 

Wartość projektu: 2 106 300 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 1 790 355,00 zł

  •         PUP w Łomży: 1 106 300 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 940 355,00 zł,
  •         PUP w Kolnie: 600 000 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS:  510 000,00 zł,
  •         PUP w Zambrowie: 400 000 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 340 000,00 zł,

 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1.