do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Zakład Karny Grądy Woniecko- oferta zatrudnienia osadzonych

Zakład Karny w Grądach Woniecko proponuje na bardzo atrakcyjnych warunkach zatrudnienie skazanych wykonujących prace w następujących zawodach: stolarz, ślusarz, spawacz, pracownik fizyczny oraz budowlany. Zgodnie z art. 123 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy. W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy. W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy  najniższe  wynagrodzenie  ustala  się  w kwocie  proporcjonalnej  do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Poz. 103), w którym określono zasady i tryb wypłaty przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności istnieje możliwość uzyskania rekompensaty w postaci ryczałtu w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności; wypłata ryczałtu następuje na wniosek przedsiębiorcy. Dodatkowo kontrahent zatrudniający osadzonych po spełnieniu warunków określonych w § 7 niniejszego rozporządzenia może ubiegać się o otrzymanie pożyczki bądź dotacji.

 

Bliższe informacje można uzyskać pisemnie pod adresem:

Zakład Karny Grądy Woniecko

Grądy Woniecko 34

18-312 Rutki Kossaki;

Fax: (86) 475-29-65; lub telefonicznie: (86) 475-26-60 wew. 145- komórka ds. zatrudnienia osadzonych.