do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Program "Pracuję III" 2017 r.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż od dnia 07.04.2017 r. rozpoczyna realizację programu „Pracuję III”, finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRPiPS.
Na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia „Pracuję III” w powiecie łomżyńskim została przyznana kwota 633, 3 tys. zł.

Wsparciem w ramach programu „Pracuję III” zostaną objęte 52 osoby, zamieszkujące teren działania PUP w Łomży.

Program „Pracuję III” przewiduje następujące formy aktywizacji:
1.refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 5 osób (po 20 000 zł),
2.jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób (po 20 000 zł),
3.roboty publiczne – 20 osób (na 6 m-cy),
4.staże – 11 osób (na 6 m-cy),
5.bon szkoleniowy – 5 osób,
6.bon na zasiedlenie – 6 osób.

Przewiduje się, że po zakończeniu udziału w programie 71,15 % uczestników, czyli 37 osób w trakcie lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podejmie pracę i będzie ją wykonywać co najmniej 30 dni.

Do udziału w programie kwalifikowane będą osoby bezrobotne pozostające w rejestrze PUP w Łomży, z katalogu osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.), tj.:
1.bezrobotni do 30 roku życia,
2.bezrobotni długotrwale,
3.bezrobotni powyżej 50 roku życia,
4.bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
5.bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
6.bezrobotni niepełnosprawni.

Celem uczestnictwa w programie prosimy o kontakt z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi lub osobami zajmującymi się realizacją poszczególnych form aktywizacji.

Okres realizacji programu: 07.04.2017 r. – 31.12.2017 r.

Program opracowany został w oparciu o założenia „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2017 roku” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).