do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (III)”Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
realizuje projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (III)”

Oś Priorytetowa I Osoby młode na regionalnym rynku pracy,
Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ,
Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Grupą docelową stanowić będzie 253 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Łomży.

Formy wsparcia:

  • Pośrednictwo pracy z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 253 os;
  • Staże – 172 os;
  • Prace interwencyjne – 44 os.
  • Jednorazowe środki na działalność gospodarczą – 22 os;
  • Bon na zasiedlenie – 15 os.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 2 131 110,00 zł w tym kwota w części EFS wynosi: 1 796 099,00 zł

Projekt zakłada efektywność*:
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami - 17 %
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – 35 %
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach – 48 %
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób niekwalifikujących się do żadnej z poniższych grup - 43 %.

* (Umowa o pracę na cały etat zawarta na okres co najmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem, umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.) 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1.

Pliki do pobrania

  1. Pobierz załącznik