do góry

 • -A A A+
 • BIP
 • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6
Wiadomość archiwalna

Archiwum: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków limitu KFS w 2017 r.:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Jakie działania nie mogą być finansowane?

 1. Szkolenia psychospołeczne i interpersonalne.
 2. Konferencje i kongresy.
 3. Szkolenia obowiązkowe np. BHP i PPOŻ.
 4. Badania okresowe.
 5. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.
 6. Kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

 O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić wyłącznie pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika (umowa o pracę) (pracownik musi być zatrudniony przed dniem złożenia wniosku o środki KFS). Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kształceniu ustawicznym może wziąć udział:

 1. Pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę);
 2. Pracodawca

Uwaga! Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wysokość dofinansowania:

 1. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm 80%, pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia (przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie działań w/w.).
 2. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga! Jeśli cena kursu jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS, a będzie musiał ponieść je pracodawca.

Uwaga! Przy wyliczaniu wkłady własnego nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Uwaga! Środki pochodzące z państwowego funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy a przekazane na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie posiadają statusu wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów, a co za tym idzie nie są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kto nie może skorzystać ze środków KFS?

 1. Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim / ojcowskim / wychowawczym.
 2. Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów specjalizacji i staży podyplomowych.
 3. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca pracownika na podstawie umowy o pracę.
 4. Prezes Zarządu Sp. z o.o.- chyba że może potwierdzić istnienie stosunku pracy (jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce).
 5. Osoby pełniące funkcję zarządcze w zakonach np. przeor, przełożona, ksieni.
 6. Kadry publicznych służb zatrudnienia tzn. pracowników PUP i WUP, starostw oraz marszałków.
 7. Pracodawca który zamierza realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników.
 8. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Tryb postępowania

 1. Pracodawca zainteresowany wsparciem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy.
 2. Wnioski przyjmowane są w PUP w czasie ogłoszonego naboru.
 3. Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego swoich pracowników które się jeszcze nie rozpoczęły.
 4. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.  
 6. Środki KFS muszą zostać wydatkowane w danym roku budżetowym w którym została podpisana umowa z pracodawcą.
 7. Pracodawca musi udokumentować poniesione koszty na usługi edukacyjne dokumentami księgowymi (faktury, rachunek). Dokumenty księgowe muszą być opisane, aby widoczny był związek wydatku z odbytym kształceniem.
 8. Pracodawca zawiera z pracownikiem, którego wysłał na szkolenie umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS do urzędu pracy.

UWAGA !  Pracodawca mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie na terenie powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża mogą składać wniosek o środki KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz.  645 z późn. zmianami. ).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2014r., poz. 639 z późn. zm.).