do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w czerwcu  2017 roku

 1. Poziom bezrobocia

             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu czerwca 2017 roku wyniosła 4164 osoby (w tym 2203 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2016 roku o 888 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 333 osoby) tj. o 17,6%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 191 osób tj. 4,4%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 442 bezrobotnych, w tym 348 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w czerwcu 2017 roku 31 osób pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 12 (2 z zasiłkiem transferowym)., Islandii – 9 (7 z zasiłkiem transferowym), Wielkiej Brytanii – 3, Holandii – 2, Belgii – 1, Hiszpanii – 1, Gracji – 1, Norwegii – 1 i we Włoszech – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 633 osoby bezrobotne z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 281, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 81,

-         rozpoczęcia szkolenia – 6 (1 w ramach bonu szkoleniowego),

-         rozpoczęcia stażu – 59,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 42,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 7,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 13,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 130,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 63,

-         innych – 32.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,2% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2466.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 10 osób. Na koniec czerwca 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,1% wszystkich zarejestrowanych  w ewidencji urzędu i liczyła 46 osób.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęły 354 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 43,5%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z kierowaniem bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozpoczęciem prac sezonowych, mniejszą liczbą rejestracji bezrobotnych i większą liczbą nie potwierdzania przez bezrobotnych gotowości do podjęcia pracy. .

 2. Stopa bezrobocia

 Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec czerwca 2017 roku. kształtowała się na poziomie 9,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 10,4%  a dla Powiatu Łomżyńskiego – 8,7%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS   o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,7 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,1 tys., Powiat Łomżyński 19,6 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec maja 2017 roku.

 3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

             W końcu czerwca 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2203 osoby i była niższa o 25 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 52,9% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 60,1% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1324.

 3.2.Zamieszkali na wsi

             W końcu czerwca 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1506 osób (w tym 783 kobiety) i była niższa o 94 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,2% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,1% bezrobocia rejestrowanego. 139 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 29,6% uprawnionych do świadczeń. Na koniec czerwca 2016 roku 28,4% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

             3.3. Posiadający prawo do zasiłku

             W czerwcu 2017 roku zwiększyła się o 19 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 470 osób (w tym 266 kobiet) i była niższa o 58 osób od stanu na koniec czerwca 2016 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 11,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,8 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

 4. Podjęcia pracy

 W czerwcu 2017 roku pracę podjęło 281 osób bezrobotnych tj. o 62 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

 5. Przeciwdziałanie bezrobociu

 5.1. Roboty publiczne

 Do robót publicznych skierowano 24 osoby bezrobotne, w tym 9 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 6 pochodziło z Łomży.

 5.2. Prace interwencyjne

 Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 21 osób bezrobotnych, w tym  8 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 8 pochodziło z Łomży.

 5.3. Dotacje i refundacje

 W czerwcu 2017 roku podpisano 9 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 6 w usługach (organizowanie imprez, wypożyczanie sprzętu, – 1,kancelaria prawna – 1, naprawa sprzętu rolniczego – 1, usługi remontowo-budowlane – 1, salon fryzjerski – 1 i doradztwo biznesowe – 1) i 3 w produkcji (produkcja elementów metalowych – 1, tartak – 1 i lodziarnia i catering – 1.

W czerwcu 2017 roku podpisano 10 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 11 stanowisk pracy, w tym: asystent projekt. - kierownik budowy – 1, mechanik – 1, magazynier-kierowca – 1, instruktor fitness- trener personalny – 1, recepcjonistka – 1, geodeta – 1, stolarz – 1, pracownik budowlany – 1, konsultant ds. sprzedaży – 1 i pomocnik do produkcji kartonów – 2.

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 10 osób, w tym 5 z Łomży (operator sprzętu audio-video – 1, geodeta – 1, sprzedawca- serwisant – 1, sprzedawca – 1, majster robót drogowych – 1, mechanik lakiernik – 1, stolarz-operator wózka – 1, zaopatrzeniowiec – 1  i pomocnik do produkcji kartonów – 2.

 5.4. Staże

 W czerwcu 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców  59 osób bezrobotnych, w tym 17 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 32 pochodziło z Łomży.

 5.5. Szkolenia

 W czerwcu 2017 roku skierowano na szkolenie 6 osób bezrobotnych (1 w ramach bonu szkoleniowego), w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 5 pochodziło z Łomży.

 5.6. Bony zatrudnieniowe

 W czerwcu 2017 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

 5.7. Bony na zasiedlenie

 W czerwcu 2017 roku 9 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 7 pochodziło z Łomży.

 5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 W czerwcu 2017 roku 2 bezrobotnych mężczyzn z Łomży podjęło pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

 W czerwcu 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 6 osób bezrobotnych, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziło z Łomży.

 5.10. Dodatki aktywizacyjne

 W czerwcu 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 15 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 26 osób (w tym 14 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

 W czerwcu 2017 roku przygotowano 429 osobom bezrobotnym (w tym 210 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4942 osoby bezrobotne (w tym 2697 kobiet) realizowało IPD.

 5.12 Profile pomocy

 W czerwcu 2017 roku 470 osobom bezrobotnym (w tym 233 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 4000 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 115 profil I, 2554 profil II, 1331 profil III.

 6. Zgłoszenia zwolnień

 W czerwcu 2017 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu czerwca 2017 roku

 

 Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

4 164

2 466

1 698

59,2

w tym z prawem do zasiłku

470

312

158

66,4

Liczba kobiet

2 203

1 324

879

60,1

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

46

29

17

63,0

Zamieszkali na wsi

1 506

0

1 506

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

90

45

45

50,0

Cudzoziemcy

64

63

1

98,4

Bez kwalifikacji zawodowych

1 179

638

541

54,1

Bez doświadczenia zawodowego

988

485

503

49,1

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

689

360

329

52,2

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 681

2 160

1 521

58,7

z tego

do 30 roku życia

1 309

651

658

49,7

w tym: do 25 roku życia

640

276

364

43,1

długotrwale bezrobotni

2 501

1 447

1 054

57,9

powyżej 50 roku życia

1 149

780

369

67,9

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

3

3

0

100,0

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

691

400

291

57,9

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

286

209

77

73,1

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

354

248

106

70,1

w tym niewykorzystane

165

149

16

90,3

Podjęcia pracy ogółem

281

161

120

57,3

w tym praca subsydiowana

81

33

48

40,7

Stopa bezrobocia w %

9,6*

10,4*

8,7*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS