do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwietniu 2018 roku

1. Poziom bezrobocia

             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu kwietnia 2018 roku wyniosła 3778 osób (w tym 2007 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 roku o 755 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 271 osób) tj. o 16,7%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec kwietnia. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 235 osób tj. 5,9%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 423 bezrobotnych, w tym 345 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w kwietniu 2018 roku 23 osoby pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 9, Wielkiej Brytanii – 5, Norwegii – 2, Holandii – 3, Islandii – 3 i Belgii – 1.

W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 658 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 336, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 51,

-         rozpoczęcia szkolenia – 2,

-         rozpoczęcia stażu – 39,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 5,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 22,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 135,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 74,

-         osiągnięcia wieku emerytalnego – 8,

-         innych – 37.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,9% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 2263.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 9 osób. Na koniec kwietnia 2018 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,4 % wszystkich zarejestrowanych                       w ewidencji urzędu i liczyła 54 osoby.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 378 ofert pracy,  w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 24,0%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozpoczęciem prac sezonowych i większą liczbą podjęć pracy.

 2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2018 roku. kształtowała się na poziomie 8,7%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 9,4%   a dla Powiatu Łomżyńskiego – 7,8%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,5 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,2 tys., Powiat Łomżyński 19,3 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec marca 2018 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

            W końcu kwietnia 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2007 osób i była mniejsza o 52 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 53,1% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,8% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1200.

3.2.Zamieszkali na wsi

            W końcu kwietnia 2018 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1330 osób (w tym 710 kobiet) i była mniejsza o 104 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,2% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2017 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,4% bezrobocia rejestrowanego. 157 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 31,3% uprawnionych do świadczeń.                

            3.3. Posiadający prawo do zasiłku

            W kwietniu 2018 roku zmniejszyła się o 63 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła         502 osoby (w tym 259 kobiet) i była niższa o 11 osób od stanu na koniec kwietnia 2017 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 13,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 2,0 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Podjęcia pracy

W kwietniu 2018 roku pracę podjęło 336 osób bezrobotnych tj. o 31 więcej  niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 5 osób bezrobotnych, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziły z Łomży.

5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 24 osoby bezrobotne, w tym   6 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 7 pochodziło z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

W kwietniu 2018 roku podpisano 1 umowę o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek:

- w handlu - sklep odzież damska i dziecięca – 1.

W kwietniu 2018 roku podpisano 6 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 6 stanowisk pracy (pracownik budowlany – 1, monter instalacji sanitarnych – 1, technik weterynaryjny – 1, placowy – 1, sprzedawca kasjer – 1 oraz krawcowa – 1).

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 8 osób bezrobotnych, w tym 5 z Łomży    (sprzedawca-kasjer – 1, technolog-projektant – 1, masarz-kierowca -1, zaopatrzeniowiec -2, pracownik produkcyjny – 1, stolarz-operator wózka – 1 i przedstawiciel handlowy – 1).

5.4. Staże

W kwietniu 2018 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 39 osób bezrobotnych, w tym 11 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych  20 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

W kwietniu 2018 roku skierowano na szkolenie 2 osoby bezrobotne, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale.

5.6. Bony zatrudnieniowe

W kwietniu 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

W kwietniu 2018 roku 2 osoby podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W kwietniu 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W kwietniu 2018 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 11 osób bezrobotnych. Wśród skierowanych 6 pochodziło z Łomży.

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W kwietniu 2018 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 27 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 35 osób (w tym 10 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W kwietniu 2018 roku przygotowano 398 osobom bezrobotnym (w tym 215 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4123 osoby bezrobotne (w tym 2274 kobiet) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

W kwietniu 2018 roku 385 osobom bezrobotnym (w tym 190 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3602 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 122 profil I, 2048 profil II, 1432 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

W kwietniu 2018 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

3 778

2 263

1 515

59,9

w tym z prawem do zasiłku

502

318

184

63,3

Liczba kobiet

2 007

1 200

807

59,8

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

54

41

13

75,9

Zamieszkali na wsi

1 330

0

1 330

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

104

60

44

57,7

Cudzoziemcy

60

58

2

96,7

Bez kwalifikacji zawodowych

1 227

649

578

52,4

Bez doświadczenia zawodowego

861

451

410

50,2

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

684

371

313

54,2

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 312

1 962

1 360

59,2

z tego

do 30 roku życia

1 137

584

553

51,4

w tym: do 25 roku życia

520

235

285

45,2

długotrwale bezrobotni

2 113

1 236

877

58,5

powyżej 50 roku życia

1 034

679

355

65,7

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

11

2

9

18,2

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

751

424

327

56,5

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

256

187

69

73,0

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

378

254

124

67,2

w tym niewykorzystane

260

173

87

65,8

Podjęcia pracy ogółem

336

185

151

66,5

w tym praca subsydiowana

51

23

28

55,1

Stopa bezrobocia w %

8,7*

9,4*

7,8*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS