do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w lutym 2018 roku

1. Poziom bezrobocia

             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lutego 2018 roku wyniosła 4117 osób (w tym 2094 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego 2017 roku o 982 osoby (liczba kobiet zmniejszyła się o 410 osób) tj. o 19,3%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec lutego. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 83 osoby tj. 2,0%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 499 bezrobotnych, w tym 422 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w lutym 2018 roku 16 osób pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 5, Holandii – 2, Islandii – 1 z zasiłkiem transferowym, Wielkiej Brytanii – 6 i Norwegii – 2 (1 z zasiłkiem transferowym).

W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 582 osoby bezrobotne z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 275, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 97,

-         rozpoczęcia szkolenia – 6, w tym 2 w ramach bonu szkoleniowego,

-         rozpoczęcia stażu – 81,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 28,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 12,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 9,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 83,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 59,

-         osiągnięcia wieku emerytalnego – 6,

-         innych – 23.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,4% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2444.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 5 osób. Na koniec lutego 2018 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,4% wszystkich zarejestrowanych  w ewidencji urzędu i liczyła 59 osób.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęły 244 oferty pracy w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 61,1%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą rejestracji osób bezrobotnych, większą liczbą podjęć pracy i rozpoczęciem kierowania bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lutego 2018 roku. kształtowała się na poziomie 9,3%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 9,8% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 8,8%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,9 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,6 tys., Powiat Łomżyński 19,3 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec stycznia 2018 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

             3.1. Kobiety

            W końcu lutego 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2094 osoby i była mniejsza o 61 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 50,9% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,4% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1244.

3.2.Zamieszkali na wsi

            W końcu lutego 2018 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1478 osób (w tym 752 kobiety) i była mniejsza o 67 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,9% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2017 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,7% bezrobocia rejestrowanego. 193 osoby z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 32,3% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec lutego 2017 roku 32,7% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

            3.3. Posiadający prawo do zasiłku

           W lutym 2018 roku zmniejszyła się o 5 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła598 osób (w tym 276 kobiet) i była niższa o 51 osób od stanu na koniec lutego 2017 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 14,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 1,8 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

 4. Podjęcia pracy

W lutym 2018 roku pracę podjęło 275 osób bezrobotnych tj. o 54 więcej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 19 osób bezrobotnych, w tym 4 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 30 osób bezrobotnych, w tym  4 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 13 pochodziło z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

W lutym 2018 roku podpisano 22 umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 19 w usługach (elektromechanika – 1, pośrednik w obrocie nieruchomości – 1, zakład stolarski – 2, usługi remontowo-budowlane – 2, usługi gastronomiczne – 1, usługi kosmetyczne – 2, obsługa imprez kulturalno-rozrywkowych – 1, pracownia architektoniczna – 2, usługi pakieciarskie – 1, zakładanie stolarki budowlanej – 1, agencja reklamowa – 2, kawiarnia – 1, projektowanie odzieży – 1 i usługi dekarskie – 1)    i 3 w produkcji (produkcja wyrobów tartacznych – 1, wydawnictwo – 1, projektowanie i produkcja wyrobów metalowych – 1.

W lutym 2018 roku podpisano 2 umowy z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 2 stanowisk pracy (przedstawiciel handlowy – 1 i technolog-projektant – 1).

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 4 osoby bezrobotne, w tym 3 z Łomży (specjalista ds. handlu – 1, spawacz-monter – 1, stolarz – 1 i mechanik pojazdów samochodowych – 1).

5.4. Staże

W lutym 2018 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców  81 osób bezrobotnych, w tym 23 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych  49 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

W lutym 2018 roku skierowano na szkolenie 6 osób bezrobotnych z Łomży (2 w ramach bonu szkoleniowego), w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale.

5.6. Bony zatrudnieniowe

W lutym 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

W lutym 2018 roku 14 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym  1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 13pochodził z Łomży.

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W lutym 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W lutym 2018 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 8 osób bezrobotnych. Wśród skierowanych 6 pochodziło z Łomży.

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W lutym 2018 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy przyznano 16 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 26 osób (w tym 11 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W lutym 2018 roku przygotowano 450 osobom bezrobotnym (w tym 192kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4326 osób bezrobotnych (w tym 2336 kobiet) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

W lutym 2018 roku 519 osobom bezrobotnym (w tym 244 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3841 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 126 profil I, 2257 profil II, 1458 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

 W lutym 2018 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu lutego 2018 roku

Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

4 117

2 444

1 673

59,4

w tym z prawem do zasiłku

598

376

222

62,9

Liczba kobiet

2 094

1 244

850

59,4

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

59

46

13

78,0

Zamieszkali na wsi

1 478

0

1 478

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

218

106

112

48,6

Cudzoziemcy

69

67

2

97,1

Bez kwalifikacji zawodowych

1 320

691

629

52,3

Bez doświadczenia zawodowego

944

476

468

50,4

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

690

375

315

54,3

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 548

2 082

1 466

58,7

z tego

do 30 roku życia

1 304

657

647

50,4

w tym: do 25 roku życia

620

269

351

43,4

długotrwale bezrobotni

2 135

1 233

902

57,8

powyżej 50 roku życia

1 088

719

369

66,1

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

9

0

9

0,0

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

800

457

343

57,1

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

254

178

76

70,1

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

244

175

69

71,7

w tym niewykorzystane

87

66

21

75,9

Podjęcia pracy ogółem

275

165

110

60,0

w tym praca subsydiowana

97

54

43

55,7

Stopa bezrobocia w %

9,3*

9,8*

8,8*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS