do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w sierpniu 2017 roku

1. Poziom bezrobocia

             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2017 roku wyniosła 4118 osób (w tym 2271 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia 2016 roku o 802 osoby (liczba kobiet zmniejszyła się o 294 osoby) tj. o 16,3%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 28 osób tj. 0,7%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 518 bezrobotnych, w tym 446 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w sierpniu 2017 roku 25 osób pracowało za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii – 10, Niemczech – 8 (1 z zasiłkiem transferowym), Islandii – 2 (1 z zasiłkiem transferowym), Holandii – 3, Belgii – 1 i Danii – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 546 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 278, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 92,

-         rozpoczęcia szkolenia – 4,

-         rozpoczęcia stażu – 22,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 6,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 11,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 20,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 100,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 71,

-         innych – 34.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,4% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 2445.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 6 osób. Na koniec sierpnia 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,4% wszystkich zarejestrowanych  w ewidencji urzędu i liczyła 56 osób.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 212 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 49,1%.

Zanotowany niewielki spadek bezrobocia związany jest m.in. z kierowaniem bezrobotnych  w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i większą liczbą podjęć pracy.

 2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec sierpnia 2017 roku. kształtowała się na poziomie 9,4%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 10,2%  a dla Powiatu Łomżyńskiego – 8,5%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,6 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,6 tys., Powiat Łomżyński 20,0 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec lipca 2017 roku.

 3. Wybrane kategorie bezrobotnych

             3.1. Kobiety

             W końcu sierpnia 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2271 osób i była wyższa o 34 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 55,1% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 60,1% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1366.

3.2.Zamieszkali na wsi

             W końcu sierpnia 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1481 osób (w tym 804 kobiety) i była większa o 14 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,0% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,3% bezrobocia rejestrowanego. 137 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 28,4% uprawnionych do świadczeń.   Na koniec sierpnia 2016 roku 26,7% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe       na wsi.

             3.3. Posiadający prawo do zasiłku

             W sierpniu 2017 roku zmniejszyła się o 9 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła  482 osoby (w tym 261 kobiet) i była mniejsza o 9 osób od stanu na koniec sierpnia 2016 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 11,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 1,7 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Podjęcia pracy

 W sierpniu 2017 roku pracę podjęło 278 osób bezrobotnych tj. o 42 więcej  niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

 Do robót publicznych skierowano 11 osób bezrobotnych, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziły z Łomży.

 5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 13 osób bezrobotnych, w tym  3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 5 pochodziło z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

W sierpniu 2017 roku nie podpisano żadnej umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

W sierpniu 2017 roku podpisano 1 umowę z lokalnym pracodawcą na refundację części kosztów doposażenia 1 stanowiska pracy – operator gilotyny.

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 9 osób, w tym 8 z Łomży (mechanik – 1, stolarz – 1, przedstawiciel handlowy – 1, robotnik budowlany – 2, kucharz – 1, zaopatrzeniowiec – 1, kucharz-barman – 1 i pracownik produkcyjny – 1).

 5.4. Staże

 W sierpniu 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 22 osoby bezrobotne, w tym 5 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 12 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

W sierpniu 2017 roku skierowano na szkolenie 4 osoby bezrobotne, w tym  1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

5.6. Bony zatrudnieniowe

W sierpniu 2017 roku żadna osoba nie podjęła pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

W sierpniu 2017 roku 2 osoby z Powiatu Łomżyńskiego, nie pozostające bez pracy długotrwale podjęły pracę w ramach bonu na zasiedlenie.

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W sierpniu 2017 roku żadna osoba nie podjęła pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W sierpniu 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 27 osób bezrobotnych. Wśród skierowanych 15 pochodziło z Łomży.

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W sierpniu 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy przyznano 18 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 28 osób (w tym 16 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W sierpniu 2017 roku przygotowano 361 osobom bezrobotnym (w tym 218 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4718 osób bezrobotnych (w tym 2679 kobiet) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

W sierpniu 2017 roku 491 osobom bezrobotnym (w tym 282 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3899 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 128 profil I, 2396 profil II, 1375 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

W sierpniu 2017 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

  Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu lipca 2017 roku

 

 Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

4 118

2 445

1 673

59,4

w tym z prawem do zasiłku

482

323

159

67,0

Liczba kobiet

2 271

1 366

905

60,1

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

56

38

18

67,9

Zamieszkali na wsi

1 481

0

1 481

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

135

79

56

58,5

Cudzoziemcy

69

68

1

98,6

Bez kwalifikacji zawodowych

1 219

654

565

53,7

Bez doświadczenia zawodowego

961

485

476

50,5

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

713

381

332

53,4

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 636

2 155

1 481

59,3

z tego

do 30 roku życia

1 286

660

626

51,3

w tym: do 25 roku życia

612

282

330

46,1

długotrwale bezrobotni

2 438

1 425

1 013

58,4

powyżej 50 roku życia

1 139

761

378

66,8

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

4

1

3

25,0

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

743

440

303

59,2

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

276

200

76

72,5

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

212

162

50

76,4

w tym niewykorzystane

139

123

29

88,5

Podjęcia pracy ogółem

278

191

87

68,7

w tym praca subsydiowana

92

61

31

66,3

Stopa bezrobocia w %

9,4*

10,2*

8,5*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS