do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w grudniu2017 roku

1. Poziom bezrobocia

             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu grudnia 2017 roku wyniosła 3981 osób (w tym 2082 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2016 roku o 948 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 378 osób) tj. o 19,2%. To najniższa od 1990 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec grudnia. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 136 osób tj. 3,5 %.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 602 bezrobotnych, w tym 455 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w grudniu 2017 roku 29 osób pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 10 (2 z zasiłkiem transferowym), Islandii – 5 (4 z zasiłkiem transferowym), Wielkiej Brytanii – 3, Holandii – 2 (1 z zasiłkiem transferowym), Norwegii – 3, Francji – 2, Hiszpanii – 2, Szwecji – 1 i w Belgii – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 466 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 275, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 76,

-         rozpoczęcia stażu – 14,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 2,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 16,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 15,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 74,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 28,

-         osiągnięcia wieku emerytalnego – 6,

-         innych – 36.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,2% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 2318.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 5 osób. Na koniec 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,3% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 53 osoby.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 145 ofert pracy,  w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 35,9%.

Zanotowany niewielki wzrost bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą podjęć pracy, ograniczeniem kierowania bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz zakończeniem prac w drogownictwie i budownictwie.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec grudnia 2017 roku. kształtowała się na poziomie 9,3%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 9,8% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 8,6%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,2 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,4 tys., Powiat Łomżyński 19,8 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec listopada 2017 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

             W końcu grudnia 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2082 osoby i była wyższa o 10 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 52,3% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 58,3% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1213.

3.2.Zamieszkali na wsi

             W końcu grudnia 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1475 osób (w tym 770 kobiet) i była większa o 62 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 37,0% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,9% bezrobocia rejestrowanego. 185 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 36,3% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec 2016 roku 30,3% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

            3.3. Posiadający prawo do zasiłku

             W grudniu 2017 roku zwiększyła się o 77 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 510 osób (w tym 241 kobiet) i była niższa o 75 osób od stanu na koniec 2016 roku. Bezrobotni  z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,9 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Podjęcia pracy

 W grudniu 2017 roku pracę podjęło 275 osób bezrobotnych tj. o 20 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 4 osoby bezrobotne, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 14 osób bezrobotnych, w tym 2 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 7 pochodziło z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

W grudniu 2017 roku podpisano 3 umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 3 w usługach (montaż mebli – 1, usługi remontowo-budowlane – 1 i agencja reklamowa – 1).

W grudniu 2017 roku podpisano 1 umowę z lokalnym pracodawcą na refundację części kosztów doposażenia 1 stanowiska pracy (pomoc kelnera – 1).

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 14 osób, w tym 9 z Łomży (pracownik budowlany – 2, operator traka taśmowego – 1, pakowacz-operator wózka – 1, operator obsługa gilotyny – 1, projektant wnętrz – 1, przedstawiciel handlowy – 2, piekarz – 1, specjalista ds. ubezpieczeń – 1, lakiernik – 1, sprzedawca – 1, pomoc kelnera – 1 i pracownik fizyczny-kierowca – 1).

5.4. Staże

W grudniu 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 14 osób bezrobotnych, w tym 3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 5 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

W grudniu 2017 roku nie skierowano na szkolenie żadnej osoby bezrobotnej.

5.6. Bony zatrudnieniowe

W grudniu 2017 roku żadna osoba nie podjęła pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

W grudniu 2017 roku 4 osoby podjęły pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziły z Łomży.

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W grudniu 2017 roku żadna osoba nie podjęła pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W grudniu 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 37 osób bezrobotnych. Wśród skierowanych 18 pochodziło z Łomży.

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W grudniu 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 13bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 32 osoby (w tym 15 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W grudniu 2017 roku przygotowano 394 osobom bezrobotnym (w tym 187 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4201 osób bezrobotnych (w tym 2359 kobiet) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

W grudniu 2017 roku 541 osobom bezrobotnym (w tym 234 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3760 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 113 profil I, 2193 profil II, 1454 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

W grudniu 2017 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

3 981

2 318

1 663

58,2

w tym z prawem do zasiłku

510

304

206

59,6

Liczba kobiet

2 082

1 213

869

58,3

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

53

38

15

71,7

Zamieszkali na wsi

1 475

0

1 475

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

194

94

100

48,5

Cudzoziemcy

71

70

1

98,6

Bez kwalifikacji zawodowych

1 280

669

611

52,3

Bez doświadczenia zawodowego

944

476

468

50,4

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

706

384

322

54,4

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 468

2 004

1 464

57,8

z tego

do 30 roku życia

1 299

665

634

51,2

w tym: do 25 roku życia

623

275

348

44,1

długotrwale bezrobotni

2 158

1 240

918

57,5

powyżej 50 roku życia

1 015

658

333

64,8

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

20

11

9

55,0

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

783

450

333

57,5

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

229

159

70

69,4

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

145

93

52

64,1

w tym niewykorzystane

64

53

11

82,8

Podjęcia pracy ogółem

275

157

118

57,1

w tym praca subsydiowana

76

42

34

55,3

Stopa bezrobocia w %

9,3*

9,8*

8,6*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS