do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w październiku 2017 roku

1. Poziom bezrobocia

                 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu października 2017 roku wyniosła 3862 osoby (w tym 2111 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 roku o 955 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 421 osób) tj. o 19,8%. To najniższa od 2008 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec października. Natomiast w porównaniu do stanu  a koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 177 osób tj. 4,4 %.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 592 bezrobotnych, w tym  519 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w październiku 2017 roku 26 osób pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 12 (1 z zasiłkiem transferowym), Islandii – 4, Wielkiej Brytanii – 5, we Włoszech – 2, Norwegii – 1, Belgii – 1 i w Danii – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 769 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 322, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 78,

-         rozpoczęcia stażu – 78,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 6,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 27,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 41,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 86,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 43,

-         osiągnięcia wieku emerytalnego –116,

-         innych – 50.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,8% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2271.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 3 osoby. Na koniec października 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,4% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 54 osoby.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęły 343 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 38,5%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z kierowaniem bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i ustawowym obniżeniem wieku emerytalnego, co skutkowało pozbawieniem statusu bezrobotnego mężczyzn powyżej 65 roku życia i kobiet powyżej 60 roku życia.

 2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec października 2017 roku. kształtowała się na poziomie 8,8%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 9,6% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 7,9%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS   o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,2 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,0 tys., Powiat Łomżyński 20,2 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec września 2017 roku.

 3. Wybrane kategorie bezrobotnych

             3.1. Kobiety

             W końcu października 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2111 osób i była niższa o 112 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 57,6% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,2% populacji kobiet zarejestrowanych   w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1249.

3.2.Zamieszkali na wsi

            W końcu października 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1411 osób (w tym 767 kobiet) i była niższa o 47 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,1% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 37,5% bezrobocia rejestrowanego. 128 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 31,1% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec października 2016 roku 30,5% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

             3.3. Posiadający prawo do zasiłku

             W październiku 2017 roku zmniejszyła się o 19 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 411 osób (w tym 222 kobiety) i była niższa o 65 osób od stanu na koniec października 2016 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 10,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,7 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Podjęcia pracy

 W październiku 2017 roku pracę podjęły 322 osoby bezrobotne tj. o 54 mniej    niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 13 osób bezrobotnych, w tym 3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 9 pochodziło z Łomży.

5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 6 osób bezrobotnych, w tym  1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziły z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

W październiku 2017 roku podpisano 1 umowę o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek w handlu (sklep odzieżowy).

W październiku 2017 roku podpisano 2 umowę z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 2 stanowisk pracy (montażysta – 1 i projektant wnętrz – 1).

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 6 osób, w tym 3 z Łomży (przedstawiciel handlowy – 1, pracownik biurowy – 1, zaopatrzeniowiec – 1, sprzątaczka – 1, magazynier-kierowca – 1 i grafik komputerowy – 1).

5.4. Staże

W październiku 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców  78 osób bezrobotnych, w tym 38 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 39 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

W październiku 2017 roku nie skierowano na szkolenie żadnej osoby bezrobotnej.

 5.6. Bony zatrudnieniowe

W październiku 2017 roku żadna osoba nie podjęła pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

W październiku 2017 roku 5 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziło  z Łomży.

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W październiku 2017 roku żadna osoba nie podjęła pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W październiku 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 45 osób bezrobotnych. Wśród skierowanych 26 pochodziło z Łomży.

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W październiku 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 14 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny  z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 35 osób (w tym 21 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W październiku 2017 roku przygotowano 535 osobom bezrobotnym (w tym 311 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4390 osób bezrobotnych (w tym 2488 kobiet) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

W październiku 2017 roku 559 osobom bezrobotnym (w tym 319 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3623 osoby bezrobotne miały ustalony profil pomocy, w tym: 110 profil I, 2160 profil II, 1353 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

W październiku 2017 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu października 2017 roku

Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

3 862

2 271

1 591

58,8

w tym z prawem do zasiłku

411

271

140

65,9

Liczba kobiet

2 111

1 249

862

59,2

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

54

39

15

72,2

Zamieszkali na wsi

1 411

0

1 411

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

207

103

104

49,8

Cudzoziemcy

67

67

0

100,0

Bez kwalifikacji zawodowych

1 220

646

574

53,0

Bez doświadczenia zawodowego

955

484

471

50,7

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

696

374

322

53,7

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 398

1 981

1 417

58,3

z tego

do 30 roku życia

1 274

651

623

51,1

w tym: do 25 roku życia

624

279

345

44,7

długotrwale bezrobotni

2 199

1 274

925

57,9

powyżej 50 roku życia

976

645

331

66,1

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

16

8

8

50,0

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

733

418

315

57,0

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

233

169

64

72,5

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

343

281

62

81,9

w tym niewykorzystane

146

91

55

62,3

Podjęcia pracy ogółem

322

201

121

62,4

w tym praca subsydiowana

78

47

31

60,3

Stopa bezrobocia w %

8,8*

9,6*

7,9*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS